Arbetsmiljö-förbättringar

Säkerheten och arbetsmiljön för vägarbetarna måste förbättras.

Ingen ska behöva omkomma eller bli svårt skadade på sin arbetsplats. Trots att vi måste förbättra framkomligheten och därigenom säkerheter för trafikanterna står det
inte i något motsatsförhållanden till en tryggare och bättre arbetsmiljö vid våra vägarbeten.

Arbetsmiljöverket har klassat, arbete på plats eller område med passerande fordonstrafiken som särskilt riskfyllt att arbetsmiljöplanen ska innehåll en beskrivning av förebyggande åtgärder som ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska kunna uppfylla kraven i arbetsmiljöförfattningar. Det innebär också att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete (Trafikverket, kommuner) ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras.

Under åren 2003-2013 omkom 6 vägarbetare, 3 omkom i arbetsfordon, vara den ene i skylift och två omkom i lastbilar och en som vistades utanför sitt eget fordon som kom i rullning.

”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” är en
överenskommelse med aktiva företag och organisationer i branschen
har förbundit sig till att jobba tillsammans för ett säkrare
infrastrukturbyggande i Sverige. Hösten 2013 enades om fyra
övergripande områden:

 • Förbättra säkerhetskulturen
 • Aktivare ledarskap
 • Förändrade krav i upphandling
 • Förbättra riskidentifiering

Här kommer mina förslag på förändrade krav i upphandlingar:

 • Vid åtgärder på mitträcke eller sidoräcke ska körfält närmare än
  2,5 meter från räcket stängas av för trafik.
 • Högre krav på kompetens vid montering och utplasering av
  skyddsanordningar.
 • Trafikdirigering med vakt får inte användas på vägar med mer
  trafik än 1500 ÅDT.
 • På vägar över 8000 ÅDT får inte trafikbuffert användas som
  person skydd.
 • Kapacitetsklasser för längsgående skydd (barriär) måste höjas
  markant.
 • På vägar över 8000 ÅDT ska bullerskydd som även ger skydd
  mot partiklar finnas när vägarbetet kräver personal på vägen (ej
  i fordon).