Säkerhets och framkomlighets förbättringar för trafikanter

Säkerheten och framkomligheten för trafikanter, speciellt fordonsförare i kökrockar och oskyddade trafikanter måste förbättras. De djupstudier som Trafikverket utför samt de rapporter som Eva Liljegren har utfört visar att de är just dessa kategorier som råkar mest illa ut vid olyckor vid vägarbeten.

I medeltal omkommer ca 5 personer per år vid vägarbeten. Av de omkomna är andelen trafikanter cirka 90 % . Ungefär samma förhållanden råder mellan de som blir skadade vid vägarbeten, 10 % vägarbetare och 90 % trafikanter.

Det är farligt att passera vägarbetsplatser och sker det en olycka ger det svårare följder. För 2013 var andelen vägarbetsolyckor ca 1,7 % av alla trafikolyckor som skedde i Sverige. Ser vi på andelen omkomna vid vägarbeten och det totala antalet omkomna utgör det ca 2,6 % . Det sker alltså fler dödsfall vid olyckor på vägarbeten än övriga vägsträckor.

Enligt diagrammet över olyckstyper på vägarbeten är det de oskyddade trafikanterna som drabbas verst och upphinnandeolyckor (kökrockar) som näst verst. Generellt sker upphinnande olyckorna på Trafikverkets mest trafikerade vägar som E6 och E4, kommunerna har största ansvaret för olyckor med oskyddade trafikanter.

Förslag på kravåtgärder för att minska olyckor med oskyddade trafikanter:

 • Lösa stenar större än 20 mm får inte förekomma på gång-
  och/eller cykelbana.
 • När del av en gång- och/eller cykelbana har tagits i anspråk och
  vid återställning får inga höga eller tvära nivåskillnader finnas.
 • Ytskiktet på återfyllningen ska vara väl packat och ska bestå av
  högst 8 mm stora stenar.
 • Övergångar mellan nivåskillnader görs så att rullstolar,
  rollatorer och barnvagnar kan komma fram på ett fullt
  acceptabelt sätt.
 • Om ett vägarbete medför att en hel gång- och/eller cykelbana
  tas i anspråk, får inte säkerheten försämras. Ett tillfälligt
  utrymme med motsvarande säkerhet ska ordnas eller
  omledning ske.

Förslag på kravåtgärder för att minska upphinnande olyckor:

 • På vägar över 8000 ÅDT och med 2 körfält i ena riktningen ska
  trafikanter vägledas med anordning X5 gul ljuspil eller ljuspilar
  vid rörliga arbeten (vinterväghållning)
 • På vägar över 8000 ÅDT får inte antalet körfält minskas under
  vissa tider.
 • Krav på alkolås införs på samtliga väghållningsfordon som kan
  framföras i högre hastigheter än 20 km/timmen.
 • Högre krav på förvarning och trafikinformation på vägar över
  8000ÅDT.
 • Vid överledning på vägar över 8000 ÅDT med mötande trafik
  förekommer ska trafiken separeras med fysiskt hinder.
  Exempelvis trafikledningslist eller barriär.